राजनीति

कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्रीले धम्की दिएको भन्दै प्रदेश सरकारका सचिवले गुहारे प्रशासन

संसद्का संयुक्त र विषयगत समितिका सदस्यको नाम हेरफेर

प्रतिनिधिसभाबाट विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

परराष्ट्रमन्त्रीसँग स्वीस राजदूतको शिष्टाचार भेट

बेलायतमा महिलाविरुद्धको हिंसा ‘राष्ट्रिय आपतकाल’

बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा बहादुर सिंह लामा नियुक्त

राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक : शेखर कोइराला

sf7df8f}F, !! c;f/M k|ltlglw;ef a}7sdf dGqL ls/ftL ;+:s[lt, ko{6g tyf gful/s p88\ogdGqL ;'bg ls/ftL ;ª\3Lo ;+;b\ ejg gofFafg]Zj/df ;f]daf/ a;]sf] k|ltlglw;ef a}7sdf dGqfnocGtu{t ljlgof]hg ljw]os @)*) sf] ljleGg zLif{sdflysf] 5nkmndf p7]sf k|Zgsf] hjfkm lbg'x'Fb} . tl:a/M ls/0f/fh lji6÷/f;;

सुदन किरातीको टिप्पणी- काशी जान मिलेका कांग्रेस-एमाले कुतीको बाटो लागे

ऊर्जामन्त्री खड्काले भने- ३ महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने शर्तमा उद्योगमा आजै लाइन जोडिन्छ

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधबार शपथ लिने